Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-279) przy ulicy Palacza 144, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000529688, REGON: 302862245, NIP: 7831718502, zwana dalej „Administratorem”.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli zgoda taka została wyrażona;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu prawidłowego wykonania umowy wiążącej Państwa z Administratorem;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, których Administrator dane pozyskał od podmiotów trzecich;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu zabezpieczenia materiału dowodowego mogącego stanowić podstawę roszczeń Administratora lub obronę przed roszczeniami kierowanymi do Administratora;
  5. art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody jeżeli zgoda została przez Państwa wyrażona a przekazywane przez Państwa dane są danymi wrażliwymi;
  6. art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w przypadku przekazywania Administratorowi danych wrażliwych w celu dochodzenia przez Państwa roszczeń w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony tych roszczeń.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL. Administrator, w zależności od charakteru i celu zawartej umowy, może przetwarzać także inne przekazane przez Państwa dane osobowe, w tym: numer i serię dowodu osobistego, dane dotyczące zdrowia (w szczególności dotyczące poniesionego uszczerbku na zdrowiu), narodowość, wiek, adres zameldowania, NIP, REGON, dane stanu cywilnego, numer telefonu, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, których podanie jest konieczne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przechowywane przez:
  1. okres obowiązywania umowy, albo
  2. okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych Administratora, albo
  3. okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia albo obrony Państwa roszczeń, albo
  4. okres niezbędny do wykonania czynności, na które wyrazili Państwo zgodę, albo;
  5. okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

a także przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom go wspierającym w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej i kurierskiej. W związku ze świadczeniem pomocy prawnej, Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe sądom oraz organom administracji publicznej, jeżeli wymagać tego będzie prawidłowa realizacja umowy.
 1. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO ani do organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Administratorem i jest niezbędne do jej wykonania.